Facebook

Google Plus

Sobota, 17 Marca 2018 | 16:59:34

niedziela, 02 wrzesień 2012 00:24

Regulamin serwisu edukuje.pl

Napisał 

Regulamin korzystania z serwisu promocji placówek edukacyjnych edukuje.pl

§ 1.
Postanowienia ogólne

1. Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o:
a) prezentacji – rozumie się przez to zestaw informacji znajdujący się w serwisie edukuje.pl, wprowadzony przez ogłoszeniodawcę lub adminstratora za pomocą formularza zgłoszeniowego, obejmujący dane dotyczące zgłoszonej placówki,

b) ogłoszeniodawcy – rozumie się przez to osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, które korzystają
z funkcji zgłoszenia i zamieszczenia reklam i prezentacji w serwisie edukuje.pl,

c) panelu ocen – rozumie się przez to część serwisu edukuje.pl, znajdującą się pod wyświetlaną prezentacją, która składa się z miejsca na komentarz w wersji opisowej oraz oceny jakości placówki w skali od 1 do 5, służącą do wyrażenia przez Użytkowników opinii o prezentowanej placówce za pomocą wystawionych ocen i komentarza,

d) placówce – rozumie się przez to żłobek, przedszkole, szkołę podstawową, gimnazjum, szkołę ponadgimnazjalną, uczelnię wyższą, szkoły językowe oraz inne szkoły lub firmy szkoleniowe prowadzące kursy lub szkolenia,

e) serwisie edukuje.pl – rozumie się przez to portal Internetowy, którego właścicielem jest ATP BlueMedia Anna Pawłowska z siedzibą w Warszawie przy ulicy Światowida 49/62. Portal ten jest prowadzony pod adresem internetowym www.edukuje.pl w celu umożliwienia użytkownikom wymiany informacji dotyczących usług edukacyjnych,

f) użytkowniku – rozumie się przez to osobę fizyczna, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej korzystającą z usług serwisu edukuje.pl, bez względu na to czy dokonała na serwisie rejestracji, zgłoszenia i zamieszczenia prezentacji.

2. Regulamin serwisu edukuje.pl określa:
a) rodzaj i zakres usług świadczonych przez serwis edukuje.pl,
b) tryb zawierania i rozwiązywania umów,
c) tryb postępowania reklamacyjnego,
d) skutki prawne zamieszczania prezentacji,
e) postępowanie z danymi osobowymi użytkowników.

3. Do korzystania z serwisu edukuje.pl wymagane jest posiadanie komputera z dostępem do sieci Internet oraz z zainstalowaną przeglądarką Internetową, w szczególności Microsoft Internet Explorer 8.0 i nowsza, Mozilla Firefox 3.6 i nowsza, Opera 10 i nowsza, Google Chrome 10 i nowsze lub innych pokrewnych.

4. Wszelkie prawa do zarządzania i pobierania pożytków z serwisu edukuje.pl przysługują wyłącznie ATP BlueMedia.

5. Korzystanie z usług serwisu edukuje.pl innych niż zgłaszanie i zamieszczenie prezentacji jest bezpłatne, chyba że odrębna umowa zawarta z użytkownikiem stanowi inaczej.

6. Zamieszczenie prezentacji w serwisie edukuje.pl jest płatne, zgodnie z cennikiem zamieszczonym w odpowiedniej sekcji serwisu, chyba, że strony ustaliły wynagrodzenie w innej kwocie.

7. Użytkownicy mogą zgłosić zamieszczenie reklamy w serwisie edukuje.pl w formie billboardu, bannera śródtekstowego (rectangle) lub artykułu sponsorowanego. Reklama taka jest płatna zgodnie z cennikiem serwisu.

§ 2.
Zasady zamieszczania prezentacji


1. Prezentację placówki może zgłosić wyłącznie ogłoszeniodawca zarejestrowany w serwisie edukuje.pl.

2. Osoba zgłaszając lub publikując prezentację oświadcza, że została upoważniona do zarejestrowania placówki w serwisie edukuje.pl oraz do akceptacji warunków świadczenia usług drogą elektroniczną określonych w niniejszym Regulaminie.

3. Ogłoszeniodawca publikując prezentację oświadcza, że akceptuje regulamin serwisu edukuje.pl.

4. Zamieszczenie prezentacji w serwisie edukuje.pl następuje:
1) przez wypełnienie i wysłanie przez ogłoszeniodawcę formularza zgłoszeniowego online znajdującego się w odpowiedniej sekcji serwisu edukuje.pl lub
2) za pośrednictwem administratora serwisu edukuje.pl.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, ogłoszeniodawca kontaktuje się z serwisem edukuje.pl telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej, wyrażając zgodę na przesłanie formularza zgłoszeniowego, a następnie odsyła wypełniony formularz na adres e-mail serwisu edukuje.pl. Po weryfikacji zawartych w formularzu informacji administrator serwisu zamieszcza prezentację placówki w bazie danych.

6. Ogłoszeniodawca zamieszczając prezentację w serwisie edukuje.pl może wybrać promujący ją pakiet Szczegóły dotyczące odpowiednich pakietów, wraz z ich cenami znajduje się w serwisie edukuje.pl w sekcji Oferta.

7. Pakiety wyższe niż SILVER zostaną uruchomione najpóźniej 24 godziny po opłaceniu faktury pro forma wystawionej przez ATP BlueMedia.

8. Zawarcie umowy pomiędzy ATP BlueMedia, a ogłoszeniodawcą następuje z chwilą wysłania formularza zgłoszeniowego online lub w wersji elektronicznej do serwisu edukuje.pl. Jeżeli jest to pierwsza prezentacja placówki w serwsie edukuje.pl stosuje się postanowienia z § 3.

9. ATP BlueMedia wystawia ogłoszeniodawcy fakturę pro forma w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, o której mowa w pkt. 8.

10. Ogłoszeniodawca zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za publikację prezentacji w terminie 7 dni od dnia wystawienia faktury pro forma.

11. ATP BlueMedia wystawia ogłoszeniodawcy fakturę VAT w terminie 7 dni od dnia zapłaty faktury pro forma.

12. Najpóźniej w terminie 7 dni przed ostatnim dniem obowiązywania umowy serwis edukuje.pl poinformuje ogłoszeniodawcę pocztą elektroniczną lub telefonicznie o kończącym się okresie obowiązywania umowy.

13. Ogłoszeniodawca zobowiązany jest do poinformowania serwis edukuje.pl o zamiarze przedłużenia publikacji prezentacji albo o rezygnacji ze świadczonych usług nie później niż 3 dni przed ostatnim dniem obowiązywania umowy.

14. ATP BlueMedia wystawia fakturę pro forma w terminie 7 dni od dnia uzyskania informacji od ogłoszeniodawcy o zamiarze przedłużenia publikacji prezentacji. Przepisy ust. 11 i 12 stosuje się odpowiednio.

15. Umowa ulega rozwiązaniu w przypadku:
a) braku informacji o przedłużeniu publikacji prezentacji, bądź rezygnacji z niej, z dniem następnym po ostatnim dniu obowiązywania umowy,
b) braku wpłaty wynagrodzenia na konto ATP BlueMedia, w terminie 7 dni od dnia wystawienia faktury pro forma,
c) w każdym czasie jeżeli ogłoszeniodawca wyrazi taką wolę, jednakże kwota wpłaconego wynagrodzenia nie podlega zwrotowi,
d) w każdym czasie jeżeli serwis edukuje.pl poweźmie informacje, że zgłoszone dane placówki są nieprawdziwe, jednakże kwota wpłaconego wynagrodzenia nie podlega zwrotowi,
e) braku informacji o przedłużeniu publikacji prezentacji, bądź rezygnacji z niej, z dniem następnym po ostatnim dniu okresu promocyjnego, o którym mowa w § 3;

16. W przypadkach, o których mowa w ust. 15, publikacja prezentacji w serwisie edukuje.pl zostanie zawieszona w ciągu dwóch dni roboczych.

17. W przypadku, gdy w czasie publikacji prezentacji stanie się nieaktualne, ogłoszeniodawca niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni, powiadomi o tym fakcie serwis edukuje.pl, który dokona usunięcia prezentacji z serwisu bądź uaktualnienia danych albo usunie lub uaktualni prezentację samodzielnie.

§ 3.
Okres promocyjny

1. W przypadku, gdy Ogłoszeniodawca zgłasza prezentację placówki w serwisie edukuje.pl po raz pierwszy, ma prawo do korzystania z okresu promocyjnego, obejmującym 90 dni od dnia publikacji prezentacji.

2. W okresie promocyjnym zgłoszenie i zamieszczenie prezentacji jest bezpłatne i promowana jest zgodnie z ofertą dotyczącą najwyższego pakietu.

3. Po okresie promocyjnym ogłoszeniodawca może przedłużyć publikację prezentacji w serwisie edukuje.pl lub z niej zrezygnować bez ponoszenia dodatkowych opłat.

4. Najpóźniej w terminie 21 dni przed ostatnim dniem okresu promocyjnego serwis edukuje.pl poinformuje ogłoszeniodawcę pocztą elektroniczną lub telefonicznie o kończącym się okresie promocyjnym.

5. Ogłoszeniodawca zobowiązany jest do poinformowania serwis edukuje.pl o zamiarze przedłużenia publikacji prezentacji albo o rezygnacji ze świadczonych usług nie później niż 7 dni przed ostatnim dniem okresu promocyjnego.

7. ATP BlueMedia wystawia fakturę pro forma w terminie 7 dni od dnia uzyskania informacji od ogłoszeniodawcy o zamiarze przedłużenia publikacji prezentacji.

8. Po zakończeniu okresu promocyjnego stosuje się przepisy § 2.

§ 4.
Skutki prawne i dopuszczalna treść ogłoszeń i ofert


1. Treści użyte w prezentacji nie mogą być sprzeczne z normami prawnymi, etycznymi, dobrymi obyczajami obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej oraz nie mogą naruszać uprawnień osób trzecich, w szczególności prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej.

2. Niedozwolone jest zamieszczanie treści innych, niż dotyczące prezentacji placówek.

3. Ogłoszeniodawca jest zobowiązany do podania w treści prezentacji informacji wyłącznie zgodnych ze stanem faktycznym.

4. W przypadku dodania przez ogłoszeniodawcę informacji wyrażonych również w formie graficznej, ogłoszeniodawca oświadcza, że posiada wobec nich wszelkie prawa autorskie.

5. Wyłączna odpowiedzialność wobec osób trzecich za treść opublikowanych prezentacji, zarówno wyrażona w formie tekstowej, jak i graficznej, ponosi wyłącznie ogłoszeniodawca. ATP BlueMedia nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść zamieszczonych prezentacji. W szczególności ATP BlueMedia nie ponosi odpowiedzialności za:
a) szkody powstałe w wyniku podania w treści prezentacji nieprawdziwych czy niepełnych danych,
b) za skutki realizacji transakcji, które mogą być zawarte na podstawie prezentacji zamieszczonych w serwisie edukuje.pl,
c) nie dojście do skutku transakcji, o których mowa w lit. b,
d) jakość, bezpieczeństwo lub legalność prezentacji,
e) prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez ogłoszeniodawców,
f) zdolność ogłoszeniodawców do realizacji prezentacji oraz wypłacalność użytkowników serwisu edukuje.pl odpowiadających na prezentacji.

6. Niedozwolone jest zamieszczanie plików graficznych nie obrazujących danej prezentacji, w szczególności logo firmy, zdjęć innych placówek i reklam.

7. W przypadku stwierdzenia przed dokonaniem zamieszczenia prezentacji w serwisie edukuje.pl, że jego treść narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, edukuje.pl zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji.

8. Serwis edukuje.pl zastrzega sobie prawo usuwania prezentacji o treści sprzecznej z niniejszym Regulaminem bez uprzedniego powiadomienia ogłoszeniodawcy. W tej sytuacji wynagrodzenie za publikację prezentacji nie podlega zwrotowi.

9. Dane użytkowników serwisu edukuje.pl zawarte w prezentacjach mogą być wykorzystywane tylko i wyłącznie w zakresie, w jakim użytkownik serwisu był zainteresowany daną prezentacją ogłoszeniodawcy i złożył zapytanie jej dotyczące.

10. ATP BlueMedia nie ponosi odpowiedzialności za kontaktowanie się użytkowników serwisu edukuje.pl z ogłoszeniodawcami.

11. Serwis edukuje.pl zastrzega sobie prawo do podejmowania ostatecznej decyzji o treści zgłoszonej prezentacji, w tym do wprowadzania zmian w całości lub w części zgłoszonej prezentacji, tak aby opublikowana prezentacj spełniała wymagania techniczne oraz aby dostosowana była do wyszukiwarek serwisu.

12. W przypadku zgłoszonego przez osobę trzecią roszczenia dotyczącego opublikowanej prezentacji, ogłoszeniodawca zwalnia serwis edukuje.pl z odpowiedzialności wynikającej z takiego roszczenia oraz zapewnia zwrot wszelkich kosztów i wydatków z tego tytułu, wliczając w to, w szczególności wynagrodzenia za usługi prawne i zwrot kosztów związanych ze świadczeniem tych usług.

13. Ogłoszeniodawca zobowiązuje się nie umieszczać w zgłaszanej ofercie skryptów, kodów html niezwiązanych z formatowaniem tekstu, elementów graficznych, które ingerują w szablon strony i zmieniają jej standardowy układ. Treści takie będą niezwłocznie usuwane z prezentacji.

14. Szczegółowe parametry zgłaszanej prezentacji lub reklamy mogą być uregulowane przez serwis edukuje.pl w specyfikacji technicznej bądź w ustalane indywidualnie, w drodze jednostronnych, wiążących dla ogłoszeniodawcy, rozstrzygnięć.

15. Odpowiedzialność ATP BlueMedia wyłączona zostaje w przypadku działania siły wyższej rozumianej jako okoliczności znajdujące się poza praktyczną kontrolą ATP BlueMedia.

§ 5.
Dane osobowe

1. W ramach świadczenia usług drogą elektroniczną wymagających podania danych osobowych, ATP BlueMedia jest uprawnione, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późń. zm.), do przetwarzania danych osobowych użytkowników niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie usług przez użytkownika oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług.

2. Udostępnienie przez użytkownika serwisu danych osobowych poprzez wpisanie ich w odpowiednim formularzu zgłoszeniowym oraz wysłanie tego formularza do serwisu edukuje.pl jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez ATP BlueMedia danych osobowych przekazanych przez użytkownika oraz w trakcie korzystania z serwisu edukuje.pl w celu prawidłowego i pełnego wykonania i funkcjonowania usług świadczonych przez ATP Bluemedia. Oznacza to również wyrażenie zgody przez użytkownika na przetwarzanie danych w celach statystycznych i marketingowych, w szczególności w celu promowania usług i produktów kontrahentów bezpośrednich i pośrednich ATP BlueMedia w ramach świadczonych usług.

3. Udostępnione przeze użytkownika dane osobowe będą chronione przez ATP BlueMedia z zachowaniem najwyższej staranności, a w szczególności nie zostaną bezprawnie przekazane przez podmiotom trzecim.

4. Ogłoszeniodawca ma prawo dostępu do swoich danych osobowych w celu ich poprawienia zmiany.

5. Ogłoszeniodawca zobowiązany jest do aktualizacji swoich danych osobowych, które podał formularzu rejestracyjnym.

6. Zamieszczenie przez użytkowników w serwisie edukuje.pl swoich danych osobowych uprawnia ATP BlueMedia do skontaktowania się z użytkownikiem w celach marketingowych.

7. Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) udostępnienie przez użytkownika danych osobowych poprzez wpisanie ich w odpowiednim formularzu zgłoszeniowym oraz wysłanie go do serwisu edukuje.pl jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez użytkownika na otrzymywanie informacji handlowych w ramach serwisu prowadzonego przez ATP BlueMedia pod adresem www.edukuje.pl na adres e-mail podany pierwotnie w formularzu zgłoszeniowym lub następnie zaktualizowany w trakcie korzystania z serwisu.

8. Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z późniejszymi zmianami) udostępnienie przez użytkownika danych osobowych poprzez wpisanie ich w odpowiednim formularzu zgłoszeniowym oraz wysłanie go do serwisu edukuje.pl jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez użytkownika na przetwarzanie danych użytkownika przez ATP BlueMedia zamieszczonych w portalu prowadzonym przez pod adresem www.edukuje.pl oraz w celach reklamowych, badania rynku oraz badania zachowań i preferencji w ramach serwisu z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych w ramach serwisu edukuje.pl przez ATP BlueMedia.

9. Zawierając umowę klient oświadcza, że wprowadzone przez niego dane w formularzach są prawdziwe i jest świadomy odpowiedzialności karnej za podawanie nieprawdziwych danych.

10. Dane użytkowników serwisu edukuje.pl zawarte w prezentacjach mogą być wykorzystywane przez innych użytkowników serwisu jedynie w celu nawiązania kontaktu z użytkownikiem. Niedozwolone jest korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób, w szczególności poprzez ich przetwarzanie i upowszechnianie. W przypadku, gdy inni użytkownicy serwisu będą korzystać z danych w sposób inny niż określony w zdaniach wcześniejszych, ATP BlueMedia nie ponosi z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności.

11. Treści prezentacji zamieszczonych w serwisie edukuje.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

12. Pod rygorem odpowiedzialności prawnej zabronione jest w szczególności:
a) korzystanie przez użytkownika z prezentacji serwisu edukuje.pl w celach innych niż potrzeby własne,
b) korzystanie przez użytkownika z prezentacji serwisu edukuje.pl w celach handlowych,
c) przetwarzanie bez posiadanej zgody danych osobowych użytkowników serwisu edukuje.pl, będących osobami fizycznymi,
d) powielanie i kopiowanie prezentacji serwisu edukuje.pl w celach innych niż potrzeby własne,
e) rozpowszechnianie prezentacji serwisu edukuje.pl,
f) sprzedawanie prezentacji serwisu edukuje.pl,
g) bezpłatne udostępnianie prezentacji serwisu edukuje.pl,
h) dokonywanie zmian treści innych niż ogłoszenia zawartych w serwisie edukuje.pl,
i) dokonywanie jakichkolwiek innych czynności sprzecznych z przepisami prawa.

13. ATP BlueMedia nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do serwisu spowodowane awariami łącz telekomunikacyjnych oraz niezbędnymi pracami techniczno-konserwacyjnymi, a także jakiejkolwiek innej odpowiedzialności związanej z działaniem serwisu. Użytkownikowi nie przysługują wobec ATP BlueMedia jakiekolwiek roszczenia związane z działaniem serwisu edukuje.pl.

§ 6.
Płatności

1. ATP BlueMedia zobowiązane jest do wystawienia faktur ogłoszeniodawcy w terminach, o których mowa w § 2 ust. 13, 15 i 18 oraz § 3 ust. 7, jednakże tylko w przypadku, gdy ogłoszeniodawca poda w formularzu rejestracyjnym następujące dane:
a) pełną nazwę placówki, na którą ma być wystawiona faktura,
b) adres siedziby zawierający ulicę, nr domu lub mieszkania, miejscowość, kod pocztowy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP).

2. Faktury przesyłane są ogłoszeniodawcy w postaci elektronicznej na podany przez ogłoszeniodawcy adres e-mail.

3. Ogłoszeniodawca dokonuje płatności na wskazany rachunek bankowy ATP BlueMedia w terminie 7 dni od dnia wystawienia faktury pro forma.

4. Ogłoszeniodawca ma prawo do wyboru pakietu, który jest wydzieloną częścią usług świadczonych przez ATP BlueMedia posiadający swoją nazwę, cenę jego nabycia oraz ustalony zakres wchodzących w jego skład usług. Wszystkie parametry wybranego pakietu udostępnione są ogłoszeniodawcy w cenniku znajdującym się w odpowiedniej sekcji serwisu edukuje.pl i żaden z nich nie może być zmieniany w trakcie trwania umowy.

5. ATP BlueMedia ma prawo do zmiany cen pakietów i wchodzących jego w skład usług, jednakże zmian tych nie stosuje się do umów już zawartych.

6. Kwota wynagrodzenia za wybrany przez Ogłoszeniodawcę pakiet jest niepodzielna. Niemożliwe jest wniesienie opłaty za okres krótszy niż wynika to z danego pakietu, a w przypadku rezygnacji ze świadczonych usług przez ATP BlueMedia, ogłoszeniodawcy nie zwraca się proporcjonalnej kwoty wynagrodzenia.

7. Płatność za wybrany pakiet usług nie będzie uznana, jeśli kwota przelewu nie zgadza się z kwotą podaną fakturze pro forma lub tytuł przelewu, w tym dane adresowe i oznaczenie numeru wystawionej faktury, uniemożliwiają zidentyfikowanie wpłacającego ogłoszeniodawcę.

§ 7.
Korzystanie z panelu ocen placówek

1. W ramach serwisu edukuje.pl udostępniony został system ocen placówek, na który składają się komentarze w formie opisowej oraz oceny jakości placówek, który służy do wymiany subiektywnych opinii pomiędzy użytkownikami serwisu. Treści komentarzy i odpowiedzi są informacjami jawnymi, dostępnymi dla wszystkich użytkowników serwisu edukuje.pl.

2. W ramach usług świadczonych przez serwis edukuje.pl ogłoszeniodawcy publikującemu prezentację swojej placówki przysługuje prawo do korzystania z panelu ocen.

3. Ogłoszeniodawcy, o którym mowa w ust. 2, przysługuje prawo do rezygnacji z panelu ocen w każdym czasie trwania umowy, poprzez zaznaczenie odpowiedniej sekcji w formularzu rejestracyjnym. Skutkuje to wyłączeniem możliwości dokonania oceny placówki przez użytkowników serwisu edukuje.pl.

4. Wystawiać komentarze i oceniać prezentację w panelu ocen mogą wyłączenie zarejestrowani użytkownicy serwisu edukuje.pl.

5. Użytkownik, o którym mowa w ust. 4, ma możliwość dokonania oceny jakości placówki w skali od 1 do 5, gdzie cyfra 1 oznacza najgorszą ocenę, a cyfra 5 najlepszą ocenę.

6. Na podstawie wszystkich wystawionych ocen danej placówki serwis edukuje.pl automatycznie wylicza średnią ilość uzyskanych punktów.

7. Ogłoszeniodawcy przysługuje prawo do umieszczenia w panelu ocen odpowiedzi do każdego komentarza wystawionego przez zarejestrowanych użytkowników serwisu edukuje.pl.

8. Usunięcia oceny lub komentarza dokonanych przez zarejestrowanego użytkownika może dokonać wyłącznie administrator serwisu edukuje.pl.

9. Ogłoszeniodawca, o którym mowa w ust. 2, w uzasadnionych przypadkach może wystąpić z wnioskiem o usunięcie oceny lub komentarza przesłanym pocztą elektroniczną. Wniosek taki powinien zawierać również następujące dane:
a) informacje identyfikujące ogłoszeniodawcę i prezentację,
b) wskazywać komentarz, którego dotyczy,
c) uzasadnienie żądania usunięcia komentarza.

10. O zasadności usunięcia oceny lub komentarza decyduje administrator serwisu edukuje.pl po zapoznaniu się z uzasadnieniem złożonym wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 9.

11. Administrator serwisu edukuje.pl zobowiązany jest do usunięcia komentarza w przypadku, gdy komentarz:
a) zawiera wulgarne treści,
b) wzywa do nienawiści rasowej, wyznaniowej i etniczne lub propaguje przemoc,
c) w całości bądź w części, niezwiązany jest merytorycznie z oceną obiektu,
d) jest ciągiem przypadkowych znaków nie odzwierciedlających słów,
e) jest wynikiem użycia automatycznych skryptów,
f) zawiera odnośniki do innych stron,
g) został dodany przez ogłoszeniodawcę i dotyczy prezentacji placówki zgłoszonej przez niego lub zgłoszony został przez inną osobę bezpośrednio związaną z tą placówką,
h) narusza interesy ATP BlueMedia,
i) stanowi naruszenie obowiązujących przepisów prawa.

12. Ogłoszeniodawca oświadcza, że nie będzie komentował i oceniał swoich prezentacji oraz prezentacji placówek innych ogłoszeniodawców położonych w tym samym regionie lub świadczących podobne usługi, w celu ochrony dobrych praktyk handlowych oraz przy uwzględnieniu prepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.).

13. ATP BlueMedia nie ponosi odpowiedzialności za zachowania użytkowników w ramach serwisu edukuje.pl, a w szczególności za wystawiane przez nich komentarze i oceny znajdujące się w panelu ocen.

§ 8.
Postępowanie reklamacyjne

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez ATP BlueMedia obowiązków wynikających z postanowień niniejszego Regulaminu ogłoszeniodawca ma prawo złożyć reklamację.

2. Ogłoszeniodawca może wnieść reklamację nie później niż w terminie 30 dni od dnia zaistnienia zdarzenia stanowiącego przedmiot reklamacji. Za datę jej wniesienia uznaje się datę otrzymania przez ATP BlueMedia.

3. Reklamację należy sporządzić na piśmie i wysłać ją listownie pocztą.

4. Reklamacja powinna zawierać:
a) imię i nazwisko (nazwę firmy), adres zamieszkania (adres siedziby) ogłoszeniodawcy wnoszącego reklamację,
b) szczegółowy opis przedmiotu reklamacji wraz z uzasadnieniem,
c) propozycję rozstrzygnięcia zaistniałej sytuacji.

5. ATP BlueMedia ma obowiązek przesłania pisemnej odpowiedzi do ogłoszeniodawcy wnoszącego reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Za datę odpowiedzi uznaje się datę stempla pocztowego.

6. Reklamacja może nie zostać rozpatrzona jeżeli ATP BlueMedia otrzyma ją po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2.

§ 9.
Postanowienia końcowe

1. Korzystanie z usług serwisu edukuje.pl przez ogłoszeniodawcę i użytkowników jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

2. W przypadku stwierdzenia przez serwis edukuje.pl naruszenia Regulaminu dokonanego przez użytkownika, serwis może bezzwłocznie pozbawić użytkownika wszystkich albo niektórych uprawnień wynikających z korzystania z serwisu. W takich okolicznościach, użytkownikowi nie przysługuje zwrot żadnej z opłat poniesionych na rzecz ATP BlueMedia.

3. Treści ogłoszeń zamieszczonych w serwisie edukuje.pl nie stanowią prezentacji w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

4. Serwis edukuje.pl nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do serwisu spowodowane awariami łącz telekomunikacyjnych oraz niezbędnymi pracami techniczno-konserwacyjnymi.

5. Wszelkie spory związane z usługami dostępnymi w serwisie edukuje.pl będą rozstrzygane polubownie. W przypadku zaś, gdy nie będzie to możliwe, właściwym do rozstrzygnięcia sporu jest sąd właściwy dla siedziby ATP BlueMedia.

6. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane za nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne, nie wpływa to w jakikolwiek sposób na ważność, skuteczność i wykonalność pozostałych postanowień Regulaminu.

7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20 sierpnia 2012 r.

8. Serwis edukuje.pl zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu bez wcześniejszego indywidualnego informowania o tym ogłoszeniodawców. Wszelkie zmiany obowiązują od chwili ich opublikowania w serwisie.

Dodaj komentarz


Ostatnio zmieniany poniedziałek, 18 marzec 2013 00:52